فیلم کارگاه آموزش مدیریت و رهبری برند

189,000 تومان

هر برندی که خلق می‌شود، برای آن‌که زنده بماند و رشد کند، حتما به مدیریت و رهبری هوشمندانه‌ای نیاز دارد. در غیر این‌صورت رو به افول می‌رود. با تماشای فیلم کارگاه آموزش مدیریت و رهبری برند می‌آموزید که چگونه از برندی که خلق کردید، پاسداری و مراقبت کرده و زمینه‌های قدرتمندشدن او را فراهم کنید.

فیلم کارگاه آموزش مدیریت و رهبری برند

189,000 تومان